Regulamin zlecenia
- Strefa klienta

Poznaj nas lepiej !

Codzienne ciekawe i pomocne informacje.

Oceń nas w Google.

Chętnie poznamy Twoją opinię.

Regulamin odzyskiwania danych z dysków twardych

 1. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych.
 2. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne, które mogą ujawnić się podczas wykonywania analizy, brak spójności danych zapisanych na dostarczonych nośnikach oraz za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych czynności.
 3. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych oświadcza, iż czynności zmierzające do odzyskania danych wykonuje ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, jednakże nie daje gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się na nośniku przed ich utratą.
 4. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem (dysponentem) przekazanego nośnika informacji oraz wszelkie zawarte na nim dane i informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz informacji zapisanych na dostarczonym nośniku.
 5. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na powierzonym nośniku danych w celu ich odzyskania.
 6. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody.
 7. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odzyskiwania danych oraz wykorzystanych narzędzi i technologii stanowią tajemnicę Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych.
 8. Zlecający wyraża zgodę na otwarcie nośnika w celu wykonania analizy i podjęcia próby odzyskania danych. Otwarcie nośnika może wiązać się z utratą roszczeń gwarancyjnych.
 9. Odzyskane dane są przechowywane i zabezpieczone przez Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych do momentu ich odbioru przez Zlecającego. Odzyskane dane przechowywane w kopii zapasowej są definitywnie niszczone, a nośniki pozostawione w Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych są utylizowane w ciągu 72 godzin od momentu odebrania odzyskanych danych przez Zlecającego.
 10. Jeżeli po wykonaniu usługi Zlecający zażąda zwrotu dostarczonego w celu odzyskania danych nośnika, który był otwierany w laboratorium Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych oraz wymieniony został w nim jakikolwiek element, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów laboratoryjnych w wysokości 500 zł. Dyspozycja zwrotu powinna być złożona za pośrednictwem panelu klienta najpóźniej dwa dni robocze przed dniem odbioru danych.
 11. W przypadku nieodebrania nośnika przez Zlecającego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych braku możliwości przywrócenia dostępu do danych bądź złożenia przez Zlecającego rezygnacji, zostanie poddany on utylizacji.
 12. W określonych sytuacjach, w szczególności w przypadku uszkodzeń wymagających specjalistycznych warunków pracy, nośniki mogą być przesyłane pomiędzy oddziałami Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych za pośrednictwem firmy kurierskiej. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez firmę kurierską.
 13. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy zlecającym a osobami trzecimi, związanych w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.
 14. Zlecający wyraża zgodę na publikowanie przez Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych listy referencyjnej, zawierającej spis klientów, w tym nazwy Zlecającego.
 15. Zlecający oświadcza, iż wyraża zgodę na zawarte w niniejszym zleceniu warunki współpracy.
 16. Usługa odzyskiwania danych realizowana jest w dwóch etapach:
  • Etap I – analiza uszkodzenia, wskazanie możliwości odzyskania danych oraz kosztów usługi.
  • Etap II – właściwy proces odzyskiwania danych.
 17. Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualny cennik firmy Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych oraz wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT bez jego podpisu. Płatność za usługę należy uregulować najpóźniej w dniu odbioru lub przed wysłaniem danych.
 18. Płatność za analizę uzależniona jest od jej trybu.
 19. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie procesu odzyskiwania danych, tj. po zaakceptowaniu kosztów realizacji usługi, zlecający zostanie obciążony kosztami wykonania ekspertyzy. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi, w sytuacji gdy wskazany w analizie koszt równy jest najniższej cenie dla danego typu uszkodzenia wynikającej z cennika Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych. Zlecający zobowiązany jest do opłaty za analizę w wysokości 150 zł netto +23%VAT.
 20. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi nośnik można odebrać nie wcześniej niż w drugim dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych informacji o rezygnacji. Rezygnacja z realizacji usługi może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem panelu klienta lub poczty elektronicznej. Rezygnacje telefoniczne nie będą uwzględniane.
 21. Do wszystkich cen doliczyć należy 23% VAT
 22. Koszty przesyłki nośników obciążają Zlecającego.
 23. Odzyskane dane zostaną nagrane na wybrany nośnik.

Regulamin odzyskiwania danych z innych nośników

 1. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych, zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych.
 2. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne, które mogą ujawnić się podczas wykonywania analizy, brak spójności danych zapisanych na dostarczonych nośnikach oraz za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych czynności.
 3. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych oświadcza, iż czynności zmierzające do odzyskania danych wykonuje ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, jednakże nie daje gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się na nośniku przed ich utratą.
 4. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych informuje, iż w niektórych sytuacjach, w szczególności w przypadku uszkodzeń fizycznych nośników, odzyskanie danych wymaga podjęcia czynności, przede wszystkim otwarcia nośnika i odseparowania kości pamięci, które mogą skutkować utratą gwarancji na nośnik oraz jego późniejszą niezdatnością do użytku.
 5. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem (dysponentem) przekazanego nośnika informacji oraz wszelkie zawarte na nim dane i informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz informacji zapisanych na dostarczonym nośniku.
 6. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na powierzonym nośniku danych w celu ich odzyskania.
 7. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody.
 8. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odzyskiwania danych oraz wykorzystanych narzędzi i technologii stanowią tajemnicę Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych.
 9. Odzyskane dane są przechowywane i zabezpieczone przez Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych do momentu ich odbioru przez Zlecającego. Odzyskane dane przechowywane w kopii zapasowej są definitywnie niszczone, a nośniki, w których przypadku doszło do pozytywnego zakończenia procesu odzyskiwania danych i charakteryzują się niezdatnością do dalszego użytkowania. są utylizowane w ciągu 72 godzin od momentu odebrania odzyskanych danych przez Zlecającego. W przypadku, uszkodzeń skutkujących brakiem możliwości odzyskania danych nośnik zwracany jest zlecającemu.
 10. Nośniki mogą być przesyłane pomiędzy oddziałami i punktami partnerskimi Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych za pośrednictwem firmy kurierskiej. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez firmę kurierską.
 11. Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy zlecającym a osobami trzecimi, związanych w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.
 12. Zlecający wyraża zgodę na publikowanie przez Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych listy referencyjnej, zawierającej spis klientów, w tym nazwy Zlecającego.
 13. Zlecający oświadcza, iż wyraża zgodę na zawarte w niniejszym zleceniu warunki współpracy.
 14. Usługa odzyskiwania danych realizowana jest w dwóch etapach:
  • Etap I – analiza uszkodzenia, wskazanie możliwości odzyskania danych.
  • Etap II – właściwy proces odzyskiwania danych.
 15. Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualny cennik firmy Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych oraz wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT bez jego podpisu. Płatność za usługę należy uregulować najpóźniej w dniu odbioru (tylko w siedzibie głównej firmy) lub przed wysłaniem danych (przelewem na konto).
 16. Klient na podstawie cennika wybiera jeden z dostępnych wariantów, który stanowić będzie podstawę rozliczenia w przypadku, gdy odzyskanie danych będzie możliwe. Właściwy wariant odpowiada pojemności przekazywanego nośnika.
  • uszkodzenie pamięci o pojemności do 8 GB – koszt usługi: 299 PLN
  • uszkodzenie pamięci o pojemności do 16 GB – koszt usługi: 399 PLN
  • uszkodzenie pamięci o pojemności do 32 GB – koszt usługi: 499 PLN
  • uszkodzenie pamięci o pojemności do 64 GB – koszt usługi: 599 PLN
  • uszkodzenie pamięci o pojemności do 128 GB – koszt usługi: 799 PLN
  • uszkodzenie pamięci o pojemności powyżej 128 GB – koszt usługi: 999 PLN
 17. Do wszystkich cen doliczyć należy 23% VAT.
 18. Rezygnacja z realizacji usługi z uwagi na wcześniejszą znajomość jej ceny zobowiązuje Zlecającego do zapłaty na rzecz Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych kwoty w wysokości 150 zł netto +23%VAT, która stanowić będzie ekwiwalent za obsługę klienta oraz koszty transportu.
 19. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi nośnik zostaje odesłany na adres wskazany przez klienta lub na życzenie klienta może mu on zostać wydany w siedzibie firmy. Rezygnacja z realizacji usługi może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem panelu klienta lub poczty elektronicznej. Rezygnacje telefoniczne oraz osobiste w punktach przyjęć nie będą uwzględniane.
 20. Koszty przesyłki nośników obciążają Zlecającego.
 21. Zlecający ma możliwość odbioru osobistego nośnika w siedzibie firmy.
 22. Odzyskane dane zostają standardowo zapisywane na płytę DVD. Na życzenie zlecającego, dane mogą zostać skopiowane na dostarczony przez niego nośnik, bądź na jego prośbę nośnik zakupiony przez Podkarpackie Centrum Odzyskiwania Danych.